اسلامي معلومات او مختصر صحيح البخاري شريف


دچېنې ويب پاڼې درنو مينه والو : د صحيح البخاري شريف مکمل کتاب چې کابو (400) صفحې او (88) کتابونه لري ښکته کړى ، لدغه کتاب څخه ښه ګټه پورته کړى

داځاي کيکاږى او د مختصر صحيح البخاري کتاب ښکته کړى

Advertisements

How can we write a proffessional Proposal


Dear Cheenah Web users !

Bid documents or Proposal (Technical & Cost) is very important issue for any project bidding, then, how can we write a professional proposal? How can we win a project? , to answer for these questions, please click the following and get the more useful chapter for writing a professional proposal. This chapter will instruct you how the bidder can win a project?

Click here to get professional proposal (Technical & Cost) writing procedure and guides.

Traffic Sign for Road Design


دچېنې ويب پاڼې محترمو مينه والو : دسړکونو او اوږدو لارو دترافيکي خطراتو دمخنيوي لپاره اړوند علامات دچېنې ويب پاڼه تاسو ته وړاندې کوي . اميد لرو چې ګټه ترې پورته کړى

 علائم اخطاريه ترافيكي

اينجا را كليك كنيد تا بخش اول علايم اخطاريه ترافيكي را دانلود نماييد

اينجا راكليك كنيد تا بخش دوم علايم اخطاريه ترافيكي رادريابيد

اينجا راكليك كنيد تا بخش سوم علايم اخطاريه ترافيكي دريابيد

اينجا را كليك نموده تا بخش سوم علايم ممانعت كننده ترافيكي را دريابيد

علائم هدايت دهنده ويا امريه

اينجا را كليك نموده تا بخش اول علايم هدايت دهنده ترافيكي دريابيد

انيجا را كليك نموده تا بخش دوم علايم هدايت دهند ترافيكي دريابيد

علائم ممانعت كننده

اينجا راكليك نموده تا بخش اول علايم ممانعت كننده ترافيكي را دريابيد

اينجا را كليك كنيد تا بخش دوم علايم ممانعت كننده ترافيكي دريابيد

علائم حق اوليت

اينجا را كليك كنيد تا بخش اول علائم حق اوليت ترافيكي دريابيد

علائم رهنمايي دهنده

اينجا را كليك كنيد تا بخش اول علائم رهنمايي دهنده ترافيكي را دريابيد

اينجا را كليك نماييد تا بخش دوم علائم رهنمايي دهنده ترافيكي دريابيد

اينجا را كليك نماييد تا بخش سوم علائم رهنمايي دهنده ترافيكي دريابيد

اينجا را كليك نماييد تا بخش چهارم علائم رهنمايي دهنده ترافيكي دريابيد

تآسيسات ترافيكي

اينجا را كليك نماييد تا بخش تاسيسات ترافيكي را دريابيد

The best Version of Engineering Dictionary


دچېنې ويب پاڼې قدرمنو مينه والو : دچېنې ويب پاڼه ګرانو انجنيرانو ته د انجنيري ژبې په زړه پورې ډکشنري چې کابو (500) صفحې لري وړاندې کوي ، ګرانو انجنيرانو ! د نوموړې ډکشنرى په مرسته سره کولاى شي خپلې ټولې انجنيريکي ستونزي حل کړى ، هڅه وکړى او نوموړى کتاب ښکته کړى

Click here to download 1st Part of Engineering Dictionary

Click here to download 2nd Part of Engineering Dictionary

Click here to download 3rd Part of Engineering Dictionary

ديادولو وړ ده چې د نوموړې ډکشنرى حجم زيات وو او مونږ درنو مينه والو ته په دريو (3) برخو کې ستاسو لپاره ايښودل شويده ترڅو تاسو مينه والو ته د ښکته کولو په وخت کې ستونزه رامنځ ته نه شي ، نو هڅه وکړى او درى واړه برخې ښکته کړى او وروسته له چاپ څخه هغه سره يوځاي کړى .

31th of August-2011 (دکوچني اختر لمړى ورځ) Eid Ceremony


هايدروليکي فوارې


داځاى کيکاږى او دهايدروليکي فوارو اړوند فايل ښکته کړى

Methods of Structural Analysis 1983


This book (MSA) recommended methods of structures analysis for Civil Engineers , and partitioned into four parts . download all parts to complete the book subjects.

Part#01-1:

This Part covers from page#01 to Page#50 .

Click here to download Methods of Structural Analysis 1983 (Part # 01)

Part#02-1:

This part of Book covers from page#51 to page#100 .

Click here to download Methods of Structural Analysis 1983 (Part # 02)

Part#03-1:

This part of Book covers from page#101 to page#150 .

Click here to download Methods of Structural Analysis 1983 (Part # 03)

Part#04-1:

This part of Book covers from page#151 to page#200 .

Click here to download Methods of Structural Analysis 1983 (Part # 04)