دکابل خوشحال خان مینی متعلمین


متعلمین دکابل ښارپه خوشحال خان کی دآزادی دورځی څخه استقبال کوی لاندی انځورونه وگوری


دآزاد, خپلواک او مستقل افغانستان په هیله


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / بدلون )

Connecting to %s